Våre tjenester

Trening/Rehabilitering

”LIV er BEVEGELSE» Vi hjelper deg til å bevege deg selv med balanse-, bevegelighet-, styrke – og kondisjonstrening ut i fra dine behov for funksjon

AktivA

AktivA står for Aktiv med artrose, og er et program utviklet ved Oslo Universitetssykehus hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for behandling av artrose i klinisk fysioterapi.

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet, herunder også nerve- og skiveproblematikk.

Psykomotorisk fysioterapi

”TID til samtale, rom for fri PUST og BEVEGELSE» I psykomotorisk fysioterapi forsøker vi å påvirke samspillet mellom kroppslig og mental balanse.  

VÅRE TJENESTER

Vi behandler et bredt spekter av pasienter i alle aldre fra kortvarig opptrening etter skade eller operasjon til mer  sammensatte og/eller kroniske lidelser som trenger oppfølging over lang tid.

Vi kan hjelpe deg med:
– Smerter, stivhet og plager i muskel – skjelettsystemet.
– Vondt i ryggen
– Vondt i nakken
– Vondt i ledd og muskler
– Livsstilsproblemer
– Stressrelaterte plager med forøket kroppslig spenning/beredskap
– Lettere angst og depresjoner
– Reumatiske lidelser, slik som for eksempel artrose
– Nevrologiske lidelser, slik som opptrening etter hjerneslag
– Opptrening før og etter operasjon som ved for eksempel kne-, hofte-, og skulderplager
– Opptrening etter brudd og leddbåndskader etter ulykker eller i idretten
– Overbelastningsproblematikk, tretthet og utmattethet
– Spenningshodepine og migrene
– Svimmelhet

Vi bruker ulike fysioterapitiltak etter en grundig samtale og undersøkelse av din funksjon.
Fysioterapeutisk undersøkelse og behandling er kroppslige og verbale samhandlingssituasjoner Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak individuelt og i gruppe. Sentrale elementer i undersøkelses- og vurderingsprosessen er: Pasientens sykehistorie, kartlegging av hvordan dagliglivets aktiviteter og funksjoner mestres, detaljert bevegelsesanalyse, spesifikke undersøkelser og tester, vurdering av ressurser og begrensinger, vurdering av mulige sammenhenger mellom ulike funn, pasientens funksjonsproblemer og pasientens livssituasjon og konklusjon om hvordan pasientens problemer kan forstås og på hvilken måte fysioterapi kan bidra til å avhjelpe dem. Undersøkelsen munner ut i forslag til konkrete mål – på kort og lang sikt. Målsetningene er formulert i samarbeid med –  og er relevante og meningsfylte for pasienten.

I behandlingen anvender fysioterapeuten forskjellige metoder, teknikker og øvelser, samt informasjon og veiledning. Pasientens aktive deltakelse i behandlingen er helt sentralt. Målet er å fremme endringsprosesser som kan bidra til smertelindring og funksjonsforbedring, evt. opprettholdelse av funksjonsevnen på kort og lang sikt. Fysioterapeutene evaluerer kontinuerlig resultatene av behandlingen og tilpasser tiltakene ut fra vurdering av pasientens reaksjoner, kroppslige endringer og ønsker og behov. Fysioterapeuten har dokumentasjonsplikt og dette gjelder både undersøkelse, funksjonsvurdering og behandling i journaler og rapporter (helsepersonelloven §39).

Både i helsefremming, forebygging og behandling/rehabilitering/habilitering legges det vekt på at mennesket kan ta i bruk sine fysiske, psykiske og sosiale ressurser. Det er sentralt at omgivelsene tilrettelegges for menneskelig utfoldelse og at utvikling av helseplager forebygges. I det forebyggende arbeidet tas det utgangspunkt i både funksjonsundersøkelse og funksjonsevne i forhold til omgivelsenes krav, med søkelys på tilpasninger og tilrettelegging.

Fysioterapeuten kan bidra til at det blir gjennomført helsefremmende og forebyggende tiltak på individ- og systemnivå, som ledd i å forebygge muskel- og skjelettplager og skape helsefremmende arbeidsplasser. I arbeidslivet har fysioterapeuten en rådgivende og veiledende funksjon når det gjelder kartlegging og risikovurdering og av fysiske, psykososiale og organisatoriske faktorer av betydning for arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse. Fysioterapeuten kan tilrettelegge arbeidsplassens fysiske utforming – og bevisstgjøre arbeidstakerne til funksjonell kroppsbruk.